НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт збірника наукових праць "Історія народного господарства та економічної думки України"

1Збірник наукових праць «Історія народного господарства та економічної думки України» – всеукраїнський історико-економічний збірник наукових праць, що видається Державною установою «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

Видання започатковано Постановою Президії Академії наук УРСР «Про наукові і науково-технічні збірники» від 12 березня 1964 р. (№ 51). Перші 25 випусків (1965–1991 рр.) міжвідомчого збірника наукових праць вийшли під назвою «Історія народного господарства та економічної думки Української РСР». У ньому були опубліковані результати наукових досліджень провідних учених, які займалися розробленням історико-економічної проблематики. Зокрема, в числі авторів були С.Я.Боровой, Д.Ф.Вірник, В.С.Жученко, П.П.Толочко, Е.Л.Лортікян, С.М.Злупко, М.О.Уперенко, Л.Я.Корнійчук, Л.П.Горкіна, С.В.Кульчицький та ін. На сторінках Збірника на основі ґрунтовного аналізу великого фактичного матеріалу, який, здебільшого, вперше вводився в науковий обіг, знайшли висвітлення питання історії господарства України з найдавніших часів; проблеми економічного розвитку в роки радянської влади; малодосліджені сторінки становлення вітчизняної економічної думки. В ньому друкуються наукові праці професійних учених, викладачів та аспірантів, підготовлені в різних науково-дослідних установах і вищих навчальних закладах України. З 1990 р. у Збірнику в рубриці «Наші публікації» започатковано перевидання праць зі спадщини української економічної думки та історичних документів. Зокрема вперше в Україні опубліковано окремі праці В.І.Вернадського, К.Г.Воблого, П.І.Лященка, М.В.Птухи, Є.Є.Слуцького, М.І.Туган-Барановського та інших відомих вчених.

«Історія народного господарства та економічної думки України» – це єдине періодичне наукове видання з історико-економічних проблем, яке існувало в СРСР і продовжує виходити після проголошення незалежності України. Традиційні тематичні розділи Збірника «Історія народного господарства» та «Історія економічної думки» було доповнено новими – «З історії економічних реформ», «Видатні постаті» та «До історії наукових установ». Так, починаючи з 30-го випуску на сторінках Збірника розпочато дослідження та аналіз історичного досвіду економічного реформування. Зокрема, у статтях, вміщених у відповідному тематичному розділі, висвітлено комплекс реформ, здійснених у зарубіжних країнах протягом ХХ ст. («новий курс» Ф.Рузвельта, економічна реформа Л.Ерхарда, ринкові перетворення у Східній Європі, «китайське економічне диво» та ін.).

Пріоритетним напрямом історико-економічних досліджень протягом останнього десятиліття стало вивчення шляхів та особливостей формування ринкового середовища у вітчизняній економіці, висвітлення розвитку економічної думки з цих питань, що знайшло відображення у тематиці публікацій провідних учених у галузі економічної історії та історії економічної думки, а саме: В.Д.Базилевича, В.Г.Бодрова, П.М.Леоненка, М.О.Уперенка, В.М.Фещенко, П.І.Юхименка та ін., що забезпечує високий фаховий рівень Збірника та формує сучасні напрями та стандарти наукових досліджень.

Відповідальними редакторами Збірника були Д.Ф.Вірник (1965–1967 рр.), В.С.Жученко (1971–1976 рр.) та Т.І.Дерев’янкін, який беззмінно очолював роботу по відбору та підготовці до друку публікацій протягом 40 років (1969–2009 рр.). У складі редколегії працюють провідні українські вчені в галузі економічної історії та теорії, доктори економічних наук В.Г.Бодров, П.М.Леоненко, А.О.Маслов, Н.А.Супрун, М.О.Уперенко, В.М.Фещенко, Л.М.Шаблиста. Редакторська політика Збірника спрямована на забезпечення високого наукового рівня дослідницької роботи, глибоке вивчення історичних джерел та належну обґрунтованість висновків, пропонованих авторами матеріалів. Це обумовило закріплення за Збірником ролі науково-методичного осередку історико-економічних досліджень, коли результати практично кожної дисертаційної роботи за відповідною спеціальністю проходять апробацію на його сторінках.

Станом на 2015 р. опубліковано 48 випусків, що містять понад 870 статей та інших матеріалів загальним обсягом понад 580 ум. друк. арк. Збірник включений до Вибраної бібліографії «Eastern Europe, Russia and Central Asia 2005» (Europe Publications, London).

Збірник зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію – Серія КВ, № 13980 – 2953 Р від 27.03.2008.

Постановою Президії Вищої атестаційної комісії України від 8 липня 2009 р. (№ 1–05/3) збірник наукових праць «Історія народного господарства та економічної думки України» включено до «Переліку наукових фахових видань України» (Бюлетень ВАК  України. – 2009. – № 8. – С. 8).